Artichoke – ©Paola Ciambruschini

Artichoke – ©Paola Ciambruschini

Cooking class experience

How to clean an artichoke